Avís legal

Dades del Responsable

INSTITUT TALENT GLOBAL S.L.

Nom comercial:  ITG

NIF/CIF: B25767625

Adreça:  carrer urgell 11 , 25670 Térmens - Lleida

Correu electrònic: jjverge@instituttalentglobal.com

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web www.instituttalentglobal.com i dels seus continguts pertanyen a INSTITUT TALENT GLOBAL S.L. www.instituttalentglobal.com és un domini titularitat de INSTITUT TALENT GLOBAL S.L. (CIF B-25767625), d'ara endavant ITG, amb domicili en el Carrer Urgell 11, 25670 Térmens - Lleida

Aquest Avís Legal regula la utilització d'aquest domini. La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís.

 ITG perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web.

ITG es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats. Queda prohibit reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, tret que es disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

ITG en cap cas es responsabilitzarà a prop de la veracitat o inexactitud de les dades facilitades per l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les dades facilitades i dels danys i perjudicis que pugui provocar a ITG o a tercers.

ITG no respon dels enllaços a altres pàgines d'Internet. Aquests enllaços no estan sota la supervisió i control de ITG. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri's que està conforme amb les Polítiques de Privadesa d'aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d'informació personal.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) , ITG informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del web *site www.instituttalentglobal.com s'incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de ITG i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta.

En prémer el conforme de envio de la informació introduïda l'usuari consent al tractament de les seves dades per part de ITG.

ITG es compromet al fet que les dades de caràcter personal sol·licitats seran els estrictament necessaris per dur a terme el servei demandat. Se li informarà si escau de l'obligatorietat de facilitar determinats dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

ITG, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les Dades de caràcter personal que li siguin facilitats, adoptant per a això totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d'acord amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades. L'única finalitat de les dades personals facilitades és realitzar gestions comercials sobre els productes i serveis oferts en aquest lloc web; de la mateixa manera que se'ls donarà ús per mantenir informat a l'usuari d'ofertes comercials a prop dels nostres productes.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ITG. D'aquesta forma, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

 

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesivas, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
  • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

En la utilització de la web,www.instituttalentglobal.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de ITG o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini)  o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. 

Les dades personals comunicats per l'usuari a ITG poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ITG, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i ITG utilitza un canal segur, i són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ITG. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ITG.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web Www.instituttalentglobal.com, contenint sense caràcter exhaustiu el text, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies i material audiovisual, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web,  haurà de notificar aquesta circumstància a ITG indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

L'Usuari, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, notificant-ho a ITG, Carrer Urgell 11, 25670 Térmens- Lleida

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.instituttalentglobal.com , per favor dirigir-se a jjverge@instituttalentglobal.com.